CRITERII GENERALE din 22 decembrie 2021 de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

CRITERII GENERALE din 22 decembrie 2021

de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

EMITENT ·  MINISTERUL EDUCAȚIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 4 ianuarie 2022

Notă
Aprobate prin ORDINUL nr. 5.870 din 22 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 8 din 4 ianuarie 2022

Capitolul I Dispoziții generale

Articolul 1

(1) Elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, nivel gimnazial, liceal și profesional, beneficiază lunar de burse de performanță, burse de merit, burse de studiu și burse de ajutor social, denumite în continuare burse.

(2) Elevii înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, nivel primar, beneficiază de burse de performanță și burse de ajutor social.(la 31-01-2022, Articolul 1 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022 )

Articolul 2

Acordarea burselor menționate la art. 1 reprezintă atât o formă de stimulare a elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și la diferite discipline/domenii de studiu, cât și o formă de sprijin al elevilor din medii dezavantajate socioeconomic, în vederea participării la educație a acestora și a prevenirii abandonului școlar.

Articolul 3

Bursele se acordă în fiecare an școlar, pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii evaluării naționale de către absolvenții clasei a VIII-a, a examenului de bacalaureat, a examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice. Bursele nu se acordă pe perioada vacanțelor școlare, cu excepția cazurilor menționate la art. 18.(la 31-01-2022, Articolul 3 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022 )

Articolul 4

Bursele se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate cu această destinație, prin bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale. Autoritățile administrației publice locale pot suplimenta cuantumul minim garantat în Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022, din bugetele proprii ale acestora.(la 31-01-2022, Articolul 4 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022 )

 

 

 

Capitolul II Criterii generale de acordare a burselor

Articolul 5

(1) Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

 1. a)au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, denumit în continuare ME;
 2. b)s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;
 3. c)au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației;
 4. d)au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României.(2) Lista competițiilor școlare naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță menționate la  (1)este aprobată și publicată de ME.(3) Bursele de performanță obținute în baza prevederilor alin. (1) se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele menționate la alin. (1). Prin excepție de la aceste prevederi, pentru elevii din clasele terminale ale învățământului liceal și profesional, bursa de performanță se poate acorda în semestrul al II-lea al anului școlar și pe baza rezultatelor obținute în semestrul I.(4) Pot primi bursa doar elevii promovați.

Articolul 6

Bursele de performanță se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a)-d), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens.(la 31-01-2022, Articolul 6 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022 )

Articolul 7

Bursele de merit și bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură.

Articolul 8

(1) Bursele de merit se acordă elevilor care au rezultate deosebite la învățătură și se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

 1. a)în anul școlar anterior au obținut media generală de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;(la 31-01-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022)
 2. b)au obținut media semestrială de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;(la 31-01-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022)
 3. c)au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 9,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 9,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de merit în semestrul al II-lea;
 4. d)au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor școlare naționale organizate de ME;
 5. e)au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de ME.(2) Abrogat.(la 31-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022)(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederilor  (1) lit. a)-c) este revizuită semestrial. Prin revizuirea semestrială a listei elevilor care beneficiază de burse de merit conform prevederilor alin. (1) lit. a)-c) se înțelege:
 6. a)suplimentarea numărului de beneficiari cu elevii din clasa a V-a și a IX-a care se încadrează în criteriile generale de acordare a burselor începând cu semestrul al II-lea;
 7. b)eliminarea din listă a celor care și-au pierdut calitatea de elev în respectiva unitate de învățământ și a celor care nu se mai încadrează în prevederile  (1) lit. a).Situația școlară pe primul semestru nu generează revizuirea listei elevilor care beneficiază de bursele de merit, cu excepția cazurilor prevăzute la alin. (1) lit. b)și c).(la 31-01-2022, Alineatul (3) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022 )

(4) Lista competițiilor școlare naționale, precum și a competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de merit menționate la alin. (1) lit. d) sau e), este aprobată și publicată de ME.

(5) Bursele de merit obținute în baza prevederilor alin. (1) lit. d) și e) se acordă pe perioada anului școlar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la alin. (1) lit. d) și e).

Articolul 9

Bursele de merit se acordă elevilor pe baza rezultatelor obținute conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a)-e), atestate prin documente școlare, respectiv prin copii certificate conform cu originalul, la nivelul unității de învățământ, de pe diplomele obținute la competiții, la propunerea dirigintelui, nefiind condiționate de depunerea unei cereri în acest sens.(la 31-01-2022, Articolul 9 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022 )

Articolul 10

(1) Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 3 luni anterioare cererii, cel mult egal cu salariul minim net pe economie și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a)au obținut media generală de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/semestru în anul școlar anterior, cu excepția clasei a V-a și a clasei a IX-a;
 2. b)au obținut media semestrială de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în primul semestru al anului școlar, pentru elevii din clasa a V-a;(la 31-01-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 10 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022)
 3. c)au obținut media de admitere în învățământul liceal sau profesional de cel puțin 7,50, pentru elevii din clasa a IX-a, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul I, respectiv au obținut media de cel puțin 7,50 și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate în semestrul I, pentru cei care vor beneficia de bursă de studiu în semestrul al II-lea.

(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.

(3) Pentru obținerea bursei de studiu, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de studiu, în primele 20 de zile lucrătoare ale fiecărui semestru.(la 31-01-2022, Alineatul (3) din Articolul 10 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022 )

(4) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația complementară pentru copii.

Articolul 11

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii din clasa a V-a, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii din celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.

Articolul 12

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali.

Articolul 13

(1) Lista elevilor care beneficiază de bursele de ajutor social obținute în baza prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a)-d) este revizuită semestrial, după cum urmează: se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale din semestrul I acei elevi care fac dovada încadrării în condițiile prevăzute de art. 14 alin. (1) lit. a)-d), prin raportare la venitul minim net în vigoare la data depunerii solicitării.(la 31-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 13 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022 )

(2) Elevii care acumulează 10 absențe nemotivate într-o lună nu primesc bursa de ajutor social pentru luna respectivă.

Articolul 14

(1) Bursele de ajutor social se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:(la 31-01-2022, Partea introductivă a Alineatului (1) din Articolul 14 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022 )

 1. a)elevi proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei, inclusiv alocația familială complementară și alocația pentru copii. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;(la 31-01-2022, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 14 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022)
 2. b)elevi orfani, elevi aflați în întreținerea unui singur părinte și elevi abandonați de părinți asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/ plasamentul de urgență, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei;(la 31-01-2022, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 14 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022)
 3. c)elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății și al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, astfel:
 4. boli și tulburări ale sistemului nervos și ale funcțiilor mentale globale;
 5. boli ale structurilor și funcțiilor senzoriale;

III. boli ale structurii laringelui și funcțiilor sale;

 1. boli ale structurii sistemului cardiovascular și ale funcțiilor sale;
 2. boli ale structurii aparatului respirator și ale funcțiilor sale;
 3. boli ale structurii sistemului imunitar și ale funcțiilor sale;

VII. boli ale structurii și funcțiilor sistemelor digestiv, metabolic și endocrin;

VIII. boli ale structurii funcțiilor aparatului urinar cu sau fără insuficiență renală cronică (IRC), indiferent de cauză;

 1. boli ale structurii și funcțiilor aparatului locomotor și corespunzătoare mișcării;
 2. boli ale structurii pielii, anexelor și funcțiilor tegumentului;
 3. boala canceroasă (indiferent de localizare, inclusiv recidivele și metastazele);

XII. boli genetice;

XIII. transplantul de organe, țesuturi și celule, stările posttransplant;

XIV. orice altă boală, tulburare sau afecțiune, de exemplu, cronică/genetică/care necesită tratament îndelungat pentru cel puțin 6 luni sau servicii de abilitare și reabilitare pentru cel puțin 6 luni sau îngrijiri paliative și care se înscrie în vreuna dintre categoriile enumerate la pct. I-XIII este luată în considerare;

 1. d)elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu, acordarea bursei nefiind condiționată de venitul net lunar al familiei.(la 31-01-2022, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 14 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022)

(2) Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5) și avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, respectiv a certificatului de încadrare în grad de handicap, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.

Articolul 15

Pentru obținerea bursei de ajutor social, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la comisia de atribuire a burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei de ajutor social, în primele 20 de zile lucrătoare ale fiecărui semestru.(la 31-01-2022, Articolul 15 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022 )

 

Articolul 16

(1) Bursa de ajutor social se poate acorda ocazional, o dată pe an, și elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depășesc 75% din salariul minim net pe economie.

(2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor, prevăzute la art. 14 și 15.

(3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie să fie cel puțin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

Capitolul III Dispoziții finale

Articolul 17

(1) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

(2) Elevii care au dreptul să primească atât bursă de performanță, cât și bursă de merit sau bursă de studiu trebuie să opteze pentru una din acestea, putând să o aleagă pe cea cu valoare mai mare sau acordată pentru o perioadă de timp mai mare.

(3) Elevii cu cerințe educaționale speciale pot obține bursă de studiu/merit /performanță /ajutor social, indiferent dacă beneficiază și de o măsură de protecție socială.

(4) Pentru elevii din învățământul liceal, filieră tehnologică, și din învățământul profesional, media semestrială avută în vedere pentru acordarea burselor de merit și de studiu se va calcula ca medie aritmetică, fără a se lua în calcul media pentru modulele ce se finalizează pe parcursul semestrului II.(la 31-01-2022, Articolul 17 din Capitolul III a fost completat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022 )

Articolul 18

Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare pentru elevii prevăzuți la art. 13, în următoarele situații:

 1. a)elevilor care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au acumulat cel mult 10 absențe nemotivate/ semestru;
 2. b)absolvenților învățământului gimnazial care fac dovada că au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat;
 3. c)elevilor care repetă anul din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

Articolul 19

Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, etnia, sexul, apartenența politică a elevului sau a familiei acestuia, apartenența la organizații legal constituite, studiile efectuate în străinătate, precum și accesul la burse din alte surse sau oricare alte criterii discriminatorii.

situs togel
situs toto
situs togel online
situs toto
situs togel
daftar togel toto macau
situs togel
agen togel
situs toto
toto togel
situs togel
toto slot
situs togel
rtp slot
cerutu4d
toto slot
situs toto
bo togel
situs toto
toto togel
situs togel
situs toto
toto togel
pam4d
toto togel
situs toto
situs togel
situs toto
situs togel
toto togel
situs togel
situs togel
bandar toto
situs togel
bo togel
situs toto
situs togel
situs togel
toto slot
pam4d
bento4d
bento4d
bento4d
jacktoto
jacktoto
cerutu4d
cerutu4d
cerutu4d
situs toto
situs togel
situs toto
situs toto
situs toto
situs togel
situs togel
situs toto
situs toto
situs toto
situs toto
situs togel
situs togel
bo togel
bandar togel
situs toto
situs togel
situs togel resmi
toto slot
situs toto
situs toto
situs togel
situs toto
situs toto
situs togel
situs toto
situs togel
situs toto
toto slot
situs toto
situs togel
situs toto slot
cerutu4d
bo toto
situs toto
situs toto macau
cerutu4d
situs toto macau
bet togel
toto togel
gimbal4d
gimbal4d
gimbal4d
toto slot
situs toto
situs toto
toto slot
situs toto
situs toto
toto togel
toto slot
situs togel
live casino
toto slot
toto togel
bandar togel
situs toto
daftar situs togel
situs togel
situs toto
situs toto
situs toto
bakautoto
situs bandar togel
bakautoto situs resmi toto togel
bakautoto situs toto togel terpercaya 2024
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
monperatoto
situs toto
situs togel
situs toto
situs toto
situs toto
situs toto
cerutu4d
cerutu4d
cerutu4d
cerutu4d
bo toto pulsa
bo togel
bo togel
bo togel
bo togel
bo toto
bandar toto macau
bo toto
situs togel
situs togel
situs toto
daftar togel
situs toto
situs togel
situs togel
bakautoto
situs togel
bakautoto
situs togel
situs toto
bandar togel
situs togel

Leave a Reply

EnglishRomanian