TRANSFERUL ELEVILOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

Conform Ordinului nr. 4249/13 mai 2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educațional național și cercetării științifice nr. 5.079 / 2016,  pentru anul școlar 2021 - 2022, transferul elevilor se va realiza în perioada 25 august - 8 septembrie 2021

 

CALENDARUL TRANSFERULUI ELEVILOR

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021-2022

 1. Depunerea dosarelor online pe adresa de mail a Colegiului National ”Nichita Stănescu” Municipiul Ploiesti - Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza / la secretariatul Colegiului Național „Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești (16-25 august 2021)
 2. Stabilirea disciplinelor pentru care elevul care urmează să se transfere  trebuie să susțină examen de diferență, conform planurilor cadru în vigoare (27-30 august 2021)     - Programe - Examen de diferență - link
 3. Discutarea și aprobarea cererilor de transfer / cererilor de susținere a examenelor de diferență în cadrul Consiliului de administrație al Colegiului Național „Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești (2 septembrie 2021)
 4. Susținerea examenelor de diferență de către elevii cărora li sa aprobat transferul (cu condiția promovării examenului de diferență) (6-8 septembrie 2021)
 5. Informarea diriginților claselor la care s-au transferat elevii de către secretariatul școlii (9-10 septembrie 2021)
 6. Transmiterea solicitări pentru eliberarea de foii matricole pentru elevii care se transferă de la alte școli (9-10 septembrie 2021)

 

Componența dosarului pentru transfer

 1. Cerere tip (model postat pe site-ul colegiului) semnată obligatoriu de ambii părinți (copia sentinței de încredințare a copilului, după caz) - link
 2. Adeverință de studii pentru anul școlar precedent (pentru elevii care doresc transferul la clasa a Xa), respectiv pentru anii școlari corespunzător claselor a IX-a, a X - a, a XI - a pentru elevii care doresc să se transfere clasele la XI - a respectiv a XII - a, după caz
 3. Adeverință din care să reiasă media de admitere în liceu și notele obținute la Evaluarea Națională
 4. Adeverința din care să rezulte numărul de absențe totale și motivează din anul școlar precedent
 5. Copii ale diplomelor obținute la olimpiadele și concusurile școlare din calendarul MECS sau print screen însoțit de adresa site-ului unde sunt publicate aceste rezultate (dacă există)
 6. Copie după certificatul de naștere și cartea de identitate ale elevului
 7. Copii după cărțile de identitate ale părinților (susținătorii legali, după caz).

 

Dosarele incomplete vor fi respinse.


CRITERII DE DEPARTAJARE

 1. Se vor aproba, prioritar, cererile de transfer între clase, în interiorul liceului, în ordinea
 • de la matematică- informatică intensiv informatică sau intensiv engleză la matematică informatică și inversă
 • de la științe ale naturii la matematică informatică și inversă
 • de la filologie la științe sociale și invers
 • de la filologie sau științe sociale la matematică- informatică (eventual intensiv informatică sau intensiv engleză) și invers

2. Cererile elevilor veniți din alte unități școlare vor fi discutate pe locurile rămase vacante după rezolvarea cererilor de transfer ale elevilor interni.

Dacă sunt mai multe cereri de transfer decât numărul locurilor vacante, se va face o medie ponderată, după cum urmează

 • media generală pentru anul școlar precedent (care trebuie să fie mai mare decât cea mai mică medie generală din clasa unde se solicită transferul) ( 10%)
 • participarea la olimpiade și concursuri școlare din calendarul aprobat de MECS (punctajul se stabilește în Consiliul de administrație și va consta într-o notă cuprinsă între 1 și 10) (20%)
 • media de admitere în liceu (20%)
 • nota la Evaluare Națională la disciplină (20%) -   matematică , pentru clasele cu specializare matematică- informatică științe ale naturii; limba și literatura română , pentru specializări filologie, științe sociale 
 •  media la examenele de diferență (30%)

Notele obținute la examenele de diferență trebuie să fie minim 5 (cinci) atât la probă orală cât și la cea scrisă.

Elevii vor fi admiși în ordinea mediilor obținute, calculate conform criteriilor enumerate.