TRANSFERUL ELEVILOR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Conform Ordinului nr. 4249/13 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016,  pentru anul şcolar 2020 - 2021, transferul elevilor se va realiza în perioada 25 august - 7 septembrie 2020

Programe - Examen diferenta - link

CALENDARUL TRANSFERULUI ELEVILOR

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

 1. Depunerea dosarelor online pe adresa de mail a Colegiului Național „Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești -  Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza  (17-25 august 2020)
 2. Stabilirea disciplinelor pentru care elevul care urmează să se transfere trebuie să susțină examen de diferență, conform planurilor cadru în vigoare (26-28 august 2020);
 3. Discutarea și aprobarea cererilor de transfer/cererilor de susținere a examenelor de diferență în cadrul Consiliului de administrație al Colegiului Național „Nichita Stănescu” Municipiul Ploiești (2 septembrie 2020);
 4. Susținerea examenelor de diferență de către elevii cărora li s-a aprobat transferul (cu condiția promovării examenului de diferență) (4-8 septembrie 2020);
 5. Informarea diriginților claselor la care s-au transferat elevi de către secretarul școlii (10 septembrie 2020);
 6. Transmiterea solicitărilor pentru eliberarea foii matricole pentru elevii care se transferă de la alte școli (9-11 septembrie 2020).

Componența dosarului pentru transfer

 1. Cerere tip (model postat pe site-ul colegiului) semnată obligatoriu de ambii părinți (copia sentinței de încredințare a copilului, după caz) - link Cerere tip 
 2. Adeverință de studii pentru anul școlar precedent (pentru elevii care doresc transferul la clasa a X-a), respectiv pentru anii școlari corespunzători claselor a IX-a, a X-a, a XI-a pentru elevii care doresc să se transfere la clasele a XI-a respectiv a XII-a, după caz
 3. Adeverință din  care să reiasă media de admitere în liceu si notele obținute la Evaluarea Națională
 4. Adeverința din care să rezulte numărul de absențe total și motivate din anul școlar precedent
 5. Copii ale diplomelor obținute la olimpiadele și concusurile școlare din calendarul MECS sau print screen însoțit de adresa site-ului unde sunt publicate aceste rezultate (dacă există)
 6. Copie după certificatul de naștere şi cartea de identitate ale elevului;
 7. Copii după cărţile de identitate ale părinţilor  (susţinătorii legali, după caz). 

Dosarele incomplete vor fi respinse.

CRITERII DE DEPARTAJARE

 1. Se vor aproba, prioritar, cererile de transfer între clase, în interiorul liceului, în ordinea
  • de la matematică- informatică intensiv informatică sau intensiv engleză la matematică informatică și invers
  • de la științe ale naturii la matematică informatică și invers
  • de la filologie la științe sociale și invers
  • de la filologie sau științe sociale la matematică- informatică(eventual intensiv informatică sau intensiv engleză) și invers

 

2. Cererile elevilor veniți din alte unități școlare vor fi discutate pe locurile rămase vacante după rezolvarea cererilor de transfer ale elevilor interni.

Dacă sunt mai multe cereri de transfer decât numărul locurilor vacante, se va face o medie ponderată, după cum urmează

 • media generală pentru anul şcolar precedent (care trebuie să fie mai mare decât cea mai mică medie generală din clasa unde se solicită transferul) (10%)
 • participarea la olimpiade și concursuri școlare din calendarul aprobat de MECS (punctajul se stabilește în Consiliul de administrație și va consta într-o notă cuprinsă între 1 și 10) (20%)
 • media de admitere în liceu (20%)
 • nota la Evaluare Națională la disciplina (20%)
  1. matematică, pentru clasele cu specializarea matematică- informaticăși științe ale naturii
  2. limba și literatura română, pentru specializările filologie, științe sociale

- media la examenele de diferență (30%)

Notele obținute la examenele de diferență trebuie să fie minim 5(cinci) atât la proba orală cât și la cea scrisă.

Elevii vor fi admiși în ordinea mediilor obținute, calculate conform criteriilor enumerate.

 

Procedura de transfer - link